Polityka prywatności

Poniżej prezentujemy Państwu dokument, w którym zawarliśmy zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.beautybardebowska.pl.

 1. Administrator

Administratorem sklepu jest Olga Dębowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Olga Dębowska z siedzibą we Wrocławiu (50-001), ul. Gwarna 11/9A, NIP: 6652881774, zwana dalej „Administratorem”.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili mogą skontaktować się Państwo z nami:

pod adresem korespondencyjnym: ul. Gwarna 11/9A, 50-001 Wrocław;

pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@beautybardebowska.pl

pod numerem telefonu: 669 534 838.

 1. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych

Powyższe informacje wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (odsyłamy Państwa do opisu poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych znajdujących się w pkt. VI niniejszej Polityki pt. „Cele i czynności przetwarzania danych osobowych przez Administratora”, który odnajdą Państwo poniżej).

 1. Uprawnienia

RODO przyznaje Państwu następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Państwa dane, dysponują Państwo prawem żądania ich usunięcia).
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli w Państwa opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (posiadają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinni Państwo wskazać szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też, że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (przysługuje Państwu prawo do otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli nam na podstawie umowy lub zgody; mogą Państwo zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzicie Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, mogą złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady odnoszące się do realizacji wymienionych uprawnień zostały szczegółowo opisane w art. 16-21 RODO. Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze wskazanymi przepisami, pragnąc jednocześnie zaznaczyć, że uprawnienia z nich wynikające nie posiadają charakteru bezwzględnego i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania danych.

Jednocześnie wskazujemy, że w każdym przypadku przysługiwać Państwu będzie, w sytuacji uznania przez Państwo, że przy przetwarzaniu danych osobowych doszło z naszej strony do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Sygnalizujemy, że mogą Państwo zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie Państwa dane posiadamy i w jakich celach je przetwarzamy. W tym celu prosimy o kontakt z Administratorem Danych w oparciu o dane kontaktowe wskazane w pkt. I niniejszej Polityki. Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, aby interesujące Państwa informacje zostały wyczerpująco przedstawione w ramach niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Bezpieczeństwo danych

Ze swojej strony zapewniamy poufność wszelkich przekazywanych przez Państwa danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych przewidzianych przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Gromadzenie danych osobowych odbywa się z należytą starannością i ochroną przed dostępem ze strony osób nieupoważnionych.

 1. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług korzystamy, a których usługi wiążą się lub mogą wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych. Chodzi o, w szczególności, następujące podmioty:

 • hostingodawca – na serwerze przechowywane są Państwa dane osobowe,
 • dostawca usługi poczty elektronicznej – w ramach poczty elektronicznej dochodzi do przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • dostawcy oprogramowania chmurowego, takiego jak system mailingowy, fakturowy, księgowy, system CRM – w ramach oprogramowania przetwarzane są Państwa dane osobowe,
 • dostawca usługi czatu – w ramach czatu dochodzi do przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • dostawca usługi chmury wirtualnej – w chmurze mogą być przechowywane pliki zawierające Państwa dane osobowe,
 • firmy kurierskie – firmy te przetwarzają Państwa dane osobowe w celu doręczenia do Państwa przesyłki,
 • biuro rachunkowe – biuro przetwarza Państwa dane osobowe zawarte na fakturach i innych dokumentach księgowych,
 • kancelaria prawna – kancelaria może uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, jeżeli będzie to konieczne do świadczenia na naszą rzecz usług prawnych,
 • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej strony internetowej – podmiot ten może uzyskiwać dostęp do Państwa danych w związku z pracami technicznymi dotyczącymi tych obszarów, w których przetwarzane są dane,
 • podmiot świadczący usługi marketingowe – podmiot ten może uzyskiwać dostęp do Państwa danych osobowych w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji powierzonych działań marketingowych,
 • podmiotom świadczącym usługi płatności online – dotyczy osób, które dokonują płatności online,
 • bankom, w których Administrator posiada rachunki bankowe,
 • inne podmioty, z którymi Administrator współpracuje w związku z opracowywaniem szkoleń oraz materiałów szkoleniowych, szkoleń online oraz webinarów,
 • pozostali podwykonawcy – współpracujemy z różnymi podwykonawcami, którzy mogą mieć dostęp do Państwa danych osobowych, jeżeli będą świadczyć usługi w zakresie związanym z takim dostępem.

Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Państwa dane osobowe. Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

 1. Cele i czynności przetwarzania danych osobowych przez Administratora
 1. Konto użytkownika

Zakładając konto użytkownika w naszym sklepie internetowym, muszą podać Państwo dane niezbędne do założenia konta, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do założenia konta. W ramach edycji danych konta mogą Państwo podać swoje dalej idące dane.

Dane przekazane w związku z założeniem konta przetwarzane są w celu świadczenia na Państwa rzecz usługi drogą elektroniczną polegającej na zapewnieniu Państwu możliwości korzystania z konta użytkownika. Usługa ta świadczona jest na podstawie umowy zawieranej na zasadach opisanych w regulaminie, co oznacza, że w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

W każdej chwili mogą Państwo podjąć decyzję o usunięciu konta, przy czym nie doprowadzi to usunięcia Państwa danych z naszej bazy, ponieważ dane te są nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń związanych z umową o świadczenie usług drogą elektroniczną. Ponadto, Państwa dane przechowywane są w bazie po usunięciu konta po to, byśmy w przyszłości mogli zidentyfikować Państwa jako użytkownika powracającego, jeżeli zdecydowalibyście Państwo się na ponowne korzystanie ze strony jako zarejestrowany użytkownik. W tym zakresie podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes –art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W każdej chwili mogą Państwo zmodyfikować dane zawarte w Państwa koncie.

 1. Zamówienia

Składając zamówienie, muszą Państwo podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ponadto w związku z podaniem danych dotyczących stanu zdrowia (np. informacja o alergiach, nadciśnieniu lub cukrzycy) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Dane o zamówieniach będą przez nas przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach archiwalnych i statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Należy również zaznaczyć, że zgodnie z prawem mamy obowiązek przechowywać faktury z Państwa danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 1. Reklamacje i odstąpienie od umowy

Jeżeli składają Państwo reklamację lub odstępują od z nami umowy, przekazują Państwo dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy.

 1. Newsletter

Zapisując się do newslettera, przekazują nam Państwo swój adres e-mail. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Państwu newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisu.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się z nami. Pomimo rezygnacji z newslettera, Państwa dane będą nadal przechowywane w naszej bazie w celu ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Państwa zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Kontakt

Podejmując kontakt z nami, w sposób naturalny przekazują Państwo nam swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Państwem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również nasz usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne oraz w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ponadto w związku z podaniem danych dotyczących stanu zdrowia (np. informacja o alergiach, chorobach skóry, zabiegach kosmetycznych) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Mają Państwo prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami Państwo prowadzili (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony.

 1. Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies. Poniżej znajdą Państwo natomiast szczegółowe informacje na temat plików cookies funkcjonujących w ramach naszej strony.

Pliki Cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, mogą Państwo zapoznać się np. z tym materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Państwu informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie tych plików. Ponadto, zawsze mogą Państwo zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Prosimy Państwa o zapamiętanie, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o wyrażeniu przez Państwa zgody na korzystanie z plików cookies oraz informacje o zdefiniowanych przez Państwa w ramach naszej strony ustawieniach plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są również przez skrypt odpowiadający za mechanizm odzyskiwania porzuconych koszyków. Oznacza to, że w plikach cookies mogą znajdować się informacje na temat zawartości Państwa koszyka, ostatnio oglądanych produktach itp.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

 1. Google Analytics

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Państwa korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Podkreślamy, że w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Państwa identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności: informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu, czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu, źródło, z którego przechodzą Państwo do naszego serwisu.

Ponadto, korzystamy w ramach Google Analytics z następujących Funkcji Reklamowych: raporty demograficzne i zainteresowań, remarketing, funkcje raportowania o reklamach, user-ID.

W ramach Funkcji Reklamowych również nie gromadzimy danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp, to, w szczególności: przedział wieku, w którym się Państwo znajdują, płeć, przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości, Państwa zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies, mogą Państwo wyłączyć kod śledzący Google Analytics. W każdej chwili mogą Państwo również zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 1.  Treści z serwisów zewnętrznych

Osadzamy na stronach treści z serwisów zewnętrznych, w szczególności filmy z serwisu Vimeo. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Vimeo, Inc. 555 West 18th Street New York, USA dotyczące usługi Vimeo. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli nie godzą się Państwo się na ich załadowanie, należy powstrzymać się przed odtwarzaniem wideo lub audio.

Odtwarzając wideo lub audio, Vimeo otrzymuje o tym informacje, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu Vimeo lub nie jesteście akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowali się Państwo się do serwisu Vimeo, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo na mojej stronie do Państwa profilu w Vimeo. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawcę, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności Vimeo.

Jeśli nie chcą Państwo, aby serwis Vimeo przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na mojej stronie proszę wylogować z tego serwisu. Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami polityki prywatności Vimeo (https://vimeo.com/privacy) .

Jeśli zalogowali się Państwo do serwisu danego usługodawcy, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców. 

 1. Narzędzia społecznościowe 

Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook oraz Instagram. 

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyją Państwo danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców. 

Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,

Instagram – https://help.instagram.com/155833707900388.

Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

 1. Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Państwo korzystają. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Państwa identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 1. Prawa autorskie

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w szkoleniach w obrębie prowadzonej działalności przez: Olgę Dębowską oraz domeny: www.beautybardebowska.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062.)

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Wybierz zabieg na:

Blizny

Po wybraniu zabiegu zobaczysz jego pełny opis zawierający zalecenia do zabiegu, przeciwskazania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów. Możesz także dokonać rezerwacji online.

Wybierz zabieg na:

Trądzik

Po wybraniu zabiegu zobaczysz jego pełny opis zawierający zalecenia do zabiegu, przeciwskazania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów. Możesz także dokonać rezerwacji online.

Wybierz zabieg na:

Rumień, zaczerwienienia

Po wybraniu zabiegu zobaczysz jego pełny opis zawierający zalecenia do zabiegu, przeciwskazania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez klientów. Możesz także dokonać rezerwacji online.

Ta strona korzysta z Cookies dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi.